بيان إخلاء المسؤولية

<!–[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings></xml><![endif]–><!–[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m_val=”Cambria Math”/> <m:brkBin m_val=”before”/> <m:brkBinSub m_val=”–“/> <m:smallFrac m_val=”off”/> <m:dispDef/> <m:lMargin m_val=”0″/> <m:rMargin m_val=”0″/> <m:defJc m_val=”centerGroup”/> <m:wrapIndent m_val=”1440″/> <m:intLim m_val=”subSup”/> <m:naryLim m_val=”undOvr”/> </m:mathPr></w:WordDocument></xml><![endif]–><!–[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState=”false” DefUnhideWhenUsed=”true” DefSemiHidden=”true” DefQFormat=”false” DefPriority=”99″ LatentStyleCount=”267″> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”0″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Normal”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”heading 1″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ QFormat=”true” Name=”heading 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ QFormat=”true” Name=”heading 3″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ QFormat=”true” Name=”heading 4″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ QFormat=”true” Name=”heading 5″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ QFormat=”true” Name=”heading 6″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ QFormat=”true” Name=”heading 7″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ QFormat=”true” Name=”heading 8″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”9″ QFormat=”true” Name=”heading 9″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”toc 1″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”toc 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”toc 3″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”toc 4″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”toc 5″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”toc 6″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”toc 7″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”toc 8″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ Name=”toc 9″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”35″ QFormat=”true” Name=”caption”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”10″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Title”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”1″ Name=”Default Paragraph Font”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”11″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtitle”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”22″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Strong”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”20″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Emphasis”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”59″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Table Grid”/> <w:LsdException Locked=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Placeholder Text”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”1″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”No Spacing”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 1″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 1″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 1″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 1″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 1″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 1″/> <w:LsdException Locked=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Revision”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”34″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”List Paragraph”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”29″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Quote”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”30″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Quote”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 1″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 1″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 1″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 1″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 1″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 1″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 1″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 1″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 2″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 3″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 3″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 3″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 3″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 3″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 3″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 3″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 3″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 3″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 3″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 3″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 3″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 3″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 3″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 4″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 4″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 4″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 4″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 4″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 4″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 4″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 4″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 4″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 4″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 4″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 4″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 4″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 4″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 5″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 5″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 5″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 5″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 5″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 5″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 5″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 5″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 5″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 5″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 5″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 5″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 5″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 5″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”60″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Shading Accent 6″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 6″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”62″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light Grid Accent 6″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”63″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 1 Accent 6″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”64″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Shading 2 Accent 6″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”65″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 1 Accent 6″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”66″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium List 2 Accent 6″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”67″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 1 Accent 6″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”68″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 2 Accent 6″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”69″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Medium Grid 3 Accent 6″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”70″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Dark List Accent 6″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”71″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Shading Accent 6″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”72″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful List Accent 6″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”73″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Colorful Grid Accent 6″/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”19″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Emphasis”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”21″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Emphasis”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”31″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Subtle Reference”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”32″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Intense Reference”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”33″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” QFormat=”true” Name=”Book Title”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”37″ Name=”Bibliography”/> <w:LsdException Locked=”false” Priority=”39″ QFormat=”true” Name=”TOC Heading”/> </w:LatentStyles></xml><![endif]–><!–[if gte mso 10]><style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:”Tableau Normal”;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-priority:99;mso-style-parent:””;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin-top:0cm;mso-para-margin-right:0cm;mso-para-margin-bottom:10.0pt;mso-para-margin-left:0cm;line-height:115%;mso-pagination:widow-orphan;font-size:11.0pt;font-family:”Calibri”,”sans-serif”;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}</style><![endif]–>

<span style=”font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:”Arial”,”sans-serif”;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi” lang=”AR-SA”>تنطبق بنود هذاالبيان المتعلق بإخلاء المسؤولية على هذا الموقع الإلكتروني وعلى جميع المواقعالتّابعة لشركة آي تي تي كونترولز. بمجرد زيارتك لهذا الموقع الإلكتروني و/أواستعمالك للمعلومات المقدّمة عبره، سوف تُعتبر موافقًا على امتثالك لبنود إخلاءالمسؤولية هذا.

<span style=”font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:”Arial”,”sans-serif”;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi” lang=”AR-SA”>إن كنت بحاجة لمزيدٍمن المعلومات بخصوص هذا البيان المتعلق بإخلاء المسؤولية، فعليك إذن الاتّصال بنا.

<span style=”font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:”Arial”,”sans-serif”;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi” lang=”AR-SA”>تشغيل هذا الموقعالإلكتروني

<span style=”font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:”Arial”,”sans-serif”;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi” lang=”AR-SA”>تبذل شركة آي تي تيكونترولز كلّ ما بوسعها لتشغيل هذا الموقع الإلكتروني كما ينبغي، ولأن تجعله متوفرًالدى جميع زوّارها بشكلٍ مستمر. ومع هذا، لا تستطيع شركة آي تي تي كونترولز أن تضمن لزبائنهاالأفاضل إمكانية وصولهم إلى موقعها الإلكتروني بشكلٍ مستمر، أو أن تؤكّد تشغيلهبالشكل المناسب دائمًا. وبناءً على ما سبق ذكره، لا تتحمّل آي تي تي كونترولز أيّةمسؤولية عن أيّ ضرر قد ينتج عن تقليص فترة توفير هذا الموقع الإلكتروني أو توقفّهعن الخدمة.

<span style=”font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:”Arial”,”sans-serif”;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi” lang=”AR-SA”>المعلومات المُعروضة علىهذا الموقع الإلكتروني

<span style=”font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:”Arial”,”sans-serif”;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi” lang=”AR-SA”>تحيط شركة آي تي تيكونترولز هذا الموقع بالعناية الفائقة سعيًا منها لضمان دقّة وكمالية جميعالمعلومات التي يحتويها، و التّأكد من أنّها متماشية مع متغيّرات عصرنا الحديث.ورغم هذا، قد تجد بعض النّقائص أحيانًا مستقرًا لها ضمن محتوى صفحات الموقع، ولهذا السّبب، تمتنع شركة آي تي تي كونترولز عن تقديم أيّ ضماناتٍ تتعلق بدقّة وكمالية المعلومات التي تعرضها على موقعهاالإلكتروني. 

<span style=”font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:”Arial”,”sans-serif”;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi” lang=”AR-SA”>شركة آي تي تيكونترولز هي بائعٌ ثاني حرّ ومستقلّ لمجموعة منوّعة من المنتجات التي يصنعها عددكبير من الشركات المصنّعة. هذا ولا تخضع شركة آي تي تي كونترولز لأيّة علامة تجاريةو/أو أيّة شركة تصنيع مذكورة في الموقع.

<span style=”font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:”Arial”,”sans-serif”;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi” lang=”AR-SA”>المعلومات والطّرفالثالث

<span style=”font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:”Arial”,”sans-serif”;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi” lang=”AR-SA”>يتمّ توفير المراجع، الروابطوالوصلات المؤدية إلى مواقع إلكترونية أخرى لغرض تزويد المستعمل بالمعلومات فقط. حيثأنّ محتوى تلك المواقع التي تُشير إليها شركة آي تي تي كونترولز ليس متحقّقًا منه.كما لا يعني توفيرنا لهذه المراجع أنّ شركة آي تي تي كونترولز تنصحك بالاستفادة منتلك المنتجات أو الخدمات المعروضة عليها. ولهذا، لا تمنحك شركة آي تي تي كونترولزأيّ ضمانات من شأنها تأكيد وصولك لمحتوى تلك المواقع، كما أنّها لا تتحمّل أيّةمسؤولية مهما كان شكلها عن أداء تلك المعلومات المعروضة على تلك المواقعالإلكترونية.

<span style=”font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:”Arial”,”sans-serif”;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi” lang=”AR-SA”>حقوق الملكية الفكرية

<span style=”font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:”Arial”,”sans-serif”;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi” lang=”AR-SA”> تحتفظ شركة آي تي تي كونترولز، أو ملّاكها بجميعالحقوق (التي نذكر من بينها حقوق النّشر والتّأليف، العلامات التّجارية، براءاتالإختراع وحقوق الملكية الفكرية الأخرى) وذلك في كلّ ما يتعلق بجميع المعلوماتالمستوحاة أو المأخوذة من جميع صفحات الموقع (بما فيها النّصوص، الصور، الرّسوموالشّعارات).

<span style=”font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:”Arial”,”sans-serif”;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi” lang=”AR-SA”>حقوق التّأليفوالنّشر

<span style=”font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:”Arial”,”sans-serif”;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi” lang=”AR-SA”>لاشيء في هذا النّص أو في الرسوم المعروضة على هذا الموقع الإلكتروني قابلٌ لأن يُعادإنتاجه أو نشره بأيّ شكلٍ من الأشكال أو بأيّة وسيلة كانت دون أخذ الموافقة الكتابيةالمسبقة من لدن مؤسسة آي تي تي كونترولز، وهي المسألة التي قد تتضرر من خلالها الغايةأو السّياق المُراد من استعمالها.<span style=”font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:”Arial”,”sans-serif”;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi” lang=”AR-SA”>

<span style=”font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:”Arial”,”sans-serif”;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi” lang=”AR-SA”>التّغييرات والتّعديلات

<span dir=”RTL” style=”font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:”Arial”,”sans-serif”;mso-ascii-theme-font:minor-bidi;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-bidi;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA” lang=”AR-SA”>يمكن لشركة آي تي تي كونترولز أن تجري تعديلات علىالمعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني، بما في ذلك بنود بيان إخلاء المسؤوليةهذا، أنّى شاءت ودون إشعارٍ مسبق. ننصحك بالتّحقّق من وقتٍ لآخر ممّا إذا تمّإجراء أيّ تغييرات على المعلومات المعروضة على الموقع الإلكتروني؛ والتي تشمل نصّإخلاء المسؤولية هذا.

Information

ضوابط تدفق صمامات غاز نفط إصلاح صيانة إحراق المحركات حارق تعديل اتصال